அமைச்சின் தரத்தை உயர்த்துவதற்கு உதவியளிக்கின்ற பௌதீக சூழலொன்றை உருவாக்கி அதை பராமரித்து, அமைச்சின் நோக்கங்களுக்கும், தொழிற்பாடுகளுக்கும் பொருத்தமான உயர் தராதரத்துடன் உச்ச பதவியினரை பேணுவதுடன், பின்தொடர் விளைவுப் பெருக்கமிக்க பயன்பாட்டு சேவைகளை வழங்குதலும் பராமரித்தலும் (பாதுகாப்பும் துப்பரவு சேவைகளும்) நிறுவனங்களுடன் உரிய ஒருங்கிணைப்பை தாபித்து பராமரித்தல் பதவியினரின் நலனோம்புகை வசதிகளை மேம்படுத்தலும் அமைச்சின் முதுமளவிய நிர்வாகம், பணிப்புரை, மதிப்பீடு என்பவற்றின் மேம்பாடு.

செய்தி நிகழ்வுகள்