வெளிநாட்டு விடுமுறை, வெளிநாட்டு புலமைப் பரிசில்கள் போன்றவற்றுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புகின்ற பல்கலைக்கழக பதவியினர், பல்கலைக்கழக மாணவர் போன்ற வெளிவாரி வாடிக்கையாளர்களுக்கான சேவைகளை வழங்குதல்.

செய்தி நிகழ்வுகள்