විශ්වවිද්‍යාල කාර්ය මණ්ඩලය, විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්, විදේශගත වීමේ නිවාඩු, විදේශ ශිෂ්‍යත්ව යනාදිය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන සිසුන් සහ විදේශ සිසුන් වැනි බාහිර පාරිභෝගිකයන් හට (මහජනතාව) සේවා සපයනු ලබන එක් ප්‍රධාන අංශයක් වන්නේ සංවර්ධන අංශයයි.

පුවත් සහ සිදුවීම්