අමාත්‍යාංශයේ ගුණාත්මකභාවය නංවාලීම සහ පවත්වා ගැනීම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වන භෞතික වටපිටාවක් නිර්මාණය කිරීම, අමාත්‍යාංශයේ අභිමතාර්ථ සහ කාර්යයන්වලට ගැල‍පෙන උසස් තත්ත්වයක් සහිත ප්‍රශස්ථ සේවක මණ්ඩලයක් පවත්වා ගැනීම, අඛණ්ඩ සහ ඵලදායී ආකාරයෙන් ප්‍රයෝජනවත් සේවා සැපයීම සහ පවත්වා ගැනීම, (ආරක්ෂක සහ රැකවල් සේවා) ආයතන සමග මනා විධිමත් සම්බන්ධිකරණයක් ඇති කිරීම හා පවත්වා ගැනීම, කාර්ය මණ්ඩලයේ සුභසාධක පහසුකම් නංවාලීම සහ අමාත්‍යාංශයේ සමස්ත පරිපාලනය, මෙහෙයවීම සහ ඇගයීම නංවාලීම.

පුවත් සහ සිදුවීම්