අපගේ දැක්ම

වසර 2020 වන විට ශ්‍රී ලංකාව උසස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ විශිෂ්ටතම ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත්කිරීම.

Mission

To Delight Students, The Industry, Staff And Other Stakeholders Of The Higher Education System Of Sri Lanka By Formulating And Implementing Results Oriented Policies & Strategies And  To Deliver Results In An Effective And Efficient Manner Through A Participatory Process  To Produce  The Best Intellectuals, Professionals, Researchers, Entrepreneurs To Deliver Innovative Solutions To Make Sri Lanka “The Wonder Of Asia".

Goals

 • Increased opportunities and access to Higher Education
 • Improved world ranking of all Higher Education Institutes
 • Improved Employability
 • Improved stakeholder satisfaction
 • Improved global compatibility of Higher Education Institutes
 • Excellence in research and publications
 • Improved global links and exchanges
 • Reduced dependency on treasury
 • Increased entrepreneurship of graduates
 • Improved effectiveness and efficient of Higher Education Sector
 • Contributing to the National Development and long term Vision of Sri Lanka
 • Contributing to the National Reconciliation & Global Peace

පුවත් සහ සිදුවීම්