විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි වන උපාධි අපේක්ෂක හා පශ්චාත් උපාධි අපේක්ෂක පාඨමාලා සඳහා විදේශ රටවල් වෙත යාම සඳහා ශ්‍රී ලාංකිකයන් හට අවස්ථාව සලසා දීම උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් සිදුවන ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් වේ. අපේක්ෂකයින් තෝරා ගැනීමේදී විවෘත භාවය හා විනිවිද භාවය පවත්වා ගෙන යාම සඳහා මෙන්ම වඩාත්ම සුදුසු අපේක්ෂකයින් තෝරා ගැනීම සඳහා දැන්වීමක් හරහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලබන අතර, එය අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවියේ මෙන්ම පුවත්පත් වලද පළ කරනු ලැබේ. සුදුසුකම් සහිත අයදුම්කරුවන් අත්දැකීම් සහිත විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගෙන් සැදි මණ්ඩලයක් විසින් සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට ලක් කරනු ලැබේ. තෝරාගනු ලැබූ වඩාත්ම සුදුසු අයදුම්කරුවන්ගේ නාම යෝජනා, අදාළ ශිෂ්‍යත්ව නියෝජිතායතන විසින් ම සිදු කෙරෙන අවසන් තේරීම් වටයට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත.

පුවත් සහ සිදුවීම්