உயர் கல்வி அமைச்சின் உள்ளக கணக்காய்வுப் பிரிவானது அமைச்சின் செயற்பாடுகள், தொழிற்பாடுகள், நிதிசார் முறைமைகள், உள்ளக கட்டுப்பாடுகள் என்பவற்றின் சுயாதீன, நோக்குசார் மீளாய்வுகள் மற்றும் மதிப்பீடு என்பவற்றுக்கு பொறுப்பாகவுள்ளது.

செய்தி நிகழ்வுகள்