අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රියාකාරකම්, මෙහෙයුම්, මූල්‍ය පද්ධති හා අභ්‍යන්තර පාලන පිළිබඳව ස්වාධීන හා වාස්තවික සමාලෝචනයක් සහ ඇගයීමක් සිදු කිරීම සඳහා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අභ්‍යසන්තර විගණන අංශය වගකිව යුතු වේ.

පුවත් සහ සිදුවීම්