திட்டமிடல் பிரிவானது பிரதானமாக அமைச்சுக்கான வருடாந்த செயல் திட்டம், நீண்டகால உபாயமுறை திட்டங்கள் என்பவற்றை தயாரிப்பதற்கு பொறுப்பாகவுள்ளது. அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களை அமுல்படுத்துதல், மூலதனச் செலவின் பிரச்சினைகளை கண்காணித்தலும் மீளாய்வு செய்தலும், கொள்கை அமுலாக்க செயன்முறையில் உதவுதல் போன்றவற்றுக்கும் பொறுப்பாகவுள்ளது.

செய்தி நிகழ்வுகள்