தகவல், தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப பிரிவானது, இணையத்தளங்கள், உள்ளக வலைப்பின்னல், கண்காணிப்பு முறைமை செயலாற்றுகை, தரவுத் தளம், கணனி வன்பொருள், மென்பொருள் முகாமைத்துவம், தகவல், தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப கொள்வனவு நிருவாகம், பல்வேறு சீர்திருத்த தகவல், தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப கருத்திட்ட முகாமைத்துவம் உள்ளிட்ட தகவல் மற்றும் தொடர்பாடலின் முகாமைத்துவத்திற்கு பொறுப்பாகவுள்ளது.

செய்தி நிகழ்வுகள்