பொருட்கொள்வனவுப் பிரிவின் பிரதான வகிப்பகம் யாதெனில் வெளிப்படையான பொருட்கொள்வனவு செயன்முறையை பின்பற்றி உரிய நேரத்தில் அமைச்சுக்கு தேவையான பொருட்களையும் சேவைகளையும் பெற்றுக் கொள்ளுதல்.

செய்தி நிகழ்வுகள்