உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி பிரிவானது நாட்டிலுள்ள அனைத்து 17 பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் தேவையான புதிய திட்டங்கள் மற்றும் கருத்திட்டங்களை அமுல்படுத்துவதற்கும், பல்கலைக்கழக வசதிகளின் தொழிற்பாட்டு அடிப்படை பௌதீக, நிறுவனங்களின் கட்டமைப்பை நிர்மாணித்தல், மீள் இடமாற்றுதல், மீள் கட்டுதல், அபிவிருத்தி செய்தல், புதிய தொழில்நுட்பசார் தீர்வுகள் காணுதல் போன்றவற்றை உருவாக்கவும், பொறுப்பாக உள்ளது.

செய்தி நிகழ்வுகள்