தொடர்பு

முகவரி:
இல. 18, வாட் இடம்,
கொழும்பு 07,
இலங்கை.
தொலைபேசி:
+94 11 269 44 86 / 269 71 33 / 269 77 21
தொலைநகலி:
+94 11 269 72 39

தொடர்புப் படிவம்

ஒரு மின்-அஞ்சல் அனுப்புக
(விருப்பத்தேர்வு)