site map 1

 

English (UK)TamilIndia

පාලන අංශය

අමාත්‍යාංශයේ ගුණාත්මකභාවය නංවාලීම සහ පවත්වාගැනීම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වන භෞතික වටපිටාවක් නිර්මාණය කිරීම, අමාත්‍යාංශයේ අභිමතාර්ථ සහ කාර්යයන් වලට ගැල‍පෙන උසස් තත්ත්වයක් සහිත ප්‍රශස්ථ සේවක මණ්ඩලයක් පවත්වා ගැනීම, අඛණ්ඩ සහ ඵලදායී ආකාරයෙන් ප්‍රයෝජනවත් සේවා සැපයීම සහ  පවත්වා ගැනීම (ආරක්ෂක සහ රැකවල් සේවා) ආයතන මග මනා විධිමත් සම්බන්ධිකරණයක් ඇති කිරීම හා පවත්වාගැනීම, කාර්යමණ්ඩලයේ සුභසාධක පහසුකම් නංවාලීම සහ අමාත්‍යාංශයේ සමස්ත පරිපාලනය, මෙහෙයවීම සහ ඇගයීම නංවාලීම.

කාර්යභාරයන්

 

 • පාර්ලිමේන්තු උපදේශක කාරක සභා / මහජන පෙත්සම් කාරක සභා / දේශපාලන වලිගැනීම් වලට ලක්වූවන් ිළිබඳ කාරක සභා යනාදියෙන් ලැබුණු ලිපි එදිනම බෙදා හැරීම සහ නියමිත දිනට පිළිතුරු යැවීම සඳහා පියවර ගැනීම
 • දෛනික යැවීම් සහ ලැබීම් වල සාධනීය බව ඒත්තු ගැන්වීම
 • සේවක මණ්ඩල නිලධාරීන්ගේ මාසික රැස්වීම් සංවිධානය කිරීම
 • අවශ්‍ය ඕනෑම තැනකදී අමාත්‍යාංශයේ නඩත්තු සහ ප්‍රවාහන අංශය සම්බන්ධ ටෙන්ඩර් ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම
 • සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල සහ කමිටු සඳහා නියෝජිතයන්ගේ නාමයෝජනා භාරදීම සඳහා සිදු කරනු ලබන ඉල්ලුම් ලිපි සම්බන්ධයෙන් දින තුනක් ඇතුළත පියවර ගැනීම
 • නිලධාරීන් සඳහා පුවත්පත් බිල්පත් සකස් කිරීම සහ ලැබී දින තුනක් ඇතුළත දුරකතන බිල්පත් පියවීම
 • අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් වෙත රාජකාරි හැඳුනුම්පත් සැපයීම
 • මැතිවරණ පවත්වන අවස්ථාවලදී ඒවාට සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම
 • අමාත්‍යාංශයේ යටිතල පහසුකම් කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී ආකාරයට සැපයීම, නඩත්තු කටයුතු සහ සංවර්ධනය ගොඩනැගීම සහ වෙනත් නඩත්තු කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අදාළ ආයතන සමග සම්බන්ධ වී ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම, මිල ගණන්කැඳවීම, සේවා ලබාගැනීම සහ සේවා පවත්වා ගැනීම
 • මූලිකවශයෙන් ප්‍රවාහන පහසුකම් සඳහා සිදු කරන ලද  ඉල්ලුම් නියෝගයන් මත වාහන සංචිත වෙන් කිරීම
 • අමාත්‍යාංශයේ සියලු වාහන ලියාපදිංචි කිරීම සහ නියමිත දිනට පෙර රක්ෂෂණය අළුත් කිරීම, නිලධාරීන් විසින් සිදුකරන ලද ඉල්ලීම් සහ ඔවුන්ගේ තනතුරු අනුව නිලධාරීන් වෙත වාහන පැවරීම
 • FR 104 සහ 105 පරිදි වාහන වලට සිදුවන අනතුරු සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීම සහ ගිණුම් අංශයට දැනුම් දීම
 • පත්වීම් හෝ මාරුවීම් මත අමාත්‍යාංශයේ සේවයට වාර්තා කරන නිලධාරීන්, අදාළ ලිපි භාරදුන් පසුව අදාළ අංශයන් වෙත අනුයුක්ත කිරීම
 • අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ පෞද්ගලික ලිපිගොනු පවත්වා ගැනීම සහ මාරුවීම් සහ උසස්වීම් වැනි ආයතන කටයුතු සිදුකිරීම
 • සුදුසුකම් සැලකිල්ලට ගනිමින් ගරු අමාත්‍යවරුන්ගේ තාවකාලික කාර්ය මණ්ඩලය පත් කිරීම
 • මාසික දුම්රිය සීසන් ටිකට්පත් සහ දුම්රිය ගමන් බලපත්‍ර ( warrants)නිකුත් කිරීම
 • නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් අග්‍රහාර රක්ෂණ අංශය වෙත දින තුනක් ඇතුළත යොමු කිරීම
 • නිලධාරීන්ගේ අතිකාල සහ ගමන් වියදම් ඉල්ලුම් කිරීම් අනුමැතිය ලබාගැනීමෙන් පසුව, සෑම මසක් අවසානයේදීම යොමු කිරීම
 • අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් විසින් ඉල්ලා සිටින ලද ආපදා ණය, දේපොල ණය සහ යතුරුපැදි ණය හා සම්බන්ධ ලේඛන අනුමැතිය ලබාගැනීමෙන් පසු යොමු කිරීම
 • ඉල්ලීම් මත කාර්යමණ්ඩලය සඳහා පුහුණුවීමේ අවස්ථා ලබා දීම
 • පුහුණු වන්නන් බඳවා ගැනීම සහ ඔවුන් සුදුසු අංශ වෙත අනුයුක්ත කිරීම
 • අවශ්‍ය යාවත්කාලීන කිරීම් සිදු කිරීමෙන් පසුව සෑම මසක් අවසානයේදීම අනුමත කාර්ය මණ්ඩලයේ තොරතුරු ගොනු කිරීම

සංවිධාන ව්‍යුහය

 

admisitrator org si

 

සම්බන්ධ වීමට තොරතුරු‍   

 

mr p.g.jayasinghe ටී. බි. එම්. අතපත්තු මයා 
අතිරේක ලේකම් -(පාලන සහ මූදල්)
දු.ක. : +94 11-2688338
ජංගම දු.ක. : +94 77-3796378
ෆැක්ස් : +94 11-2688338
ඊ මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

mrS a.s.p එම්. ඒ. අයි. කේ.මන්ත්‍රිරත්න මයා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
දු.ක. : +94 11-2691527
ෆැක්ස් : +94 11-2691527
ඊ මේල් This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

mr_w.w.k.j.f පුරප්පාඩු
සහකාර ලේකම් (පාලන)
දු.ක. : +94 11-2698338
ෆැක්ස් : +94 11-2674768
ඊ මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

no_image.jpg පුරප්පාඩු
සහකාර ලේකම් (ආයතන)
දු.ක. : +94 11-2694759
ෆැක්ස් +94 11-2674768
ඊ මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

mrs.a.s.p එච්.ඩබ්.නදීෂා දිල්රුක්ෂි
නීති නිලධාරී
Tel
Fax: :  
E-mail

 

mrs.a.s.p ඒ. ජේ.සී .කේ .බණ්ඩාර
පරිපාලන නිලධාරි
Tel : +94 11-2694759
Fax: :  
E-mail

නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

© 2018  අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

නිමැවුම සහ සම්බන්ධීකරණය: